Verslag symposium Groen en Gezond, 7 oktober 2015

Kort verslag symposium Groen & Gezond op 7 oktober in CAH Vilentum Almere

Hoe kunnen Almeerders het groen in de stad beter benutten voor hun gezondheid? Deze vraag stond centraal tijdens het symposium Groen & Gezond dat op 7 oktober werd georganiseerd door Vereniging Buitenstad in samenwerking met Hogeschool CAH Vilentum en Kenniscentrum Groene en Vitale Stad. Het doel van het symposium was om kennis te delen, elkaar te inspireren en te motiveren om initiatieven te starten of te versterken. Er waren ca. 120 deelnemers uit verschillende sectoren aanwezig (onderwijs, tuinbouw, gemeente, gezondheidszorg).

In de groene stad Almere is het met de gezondheid van bewoners matig gesteld. Twee op de tien Almeerse kinderen heeft overgewicht (17% overgewicht en 4% ernstig overgewicht); dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Het is bekend dat groen een positief effect heeft op de gezondheid. De vraag is hoe we het groen beter kunnen benutten door meer aandacht te hebben voor gezond eten en meer buiten bewegen en hoe kunnen we dit organiseren.

Discussie over groene initiatieven vanuit overheid en burgers

Discussie over groene initiatieven vanuit overheid en burgers

Tijdens het plenaire deel van het symposium gingen de sprekers in op de urgentie en de kansen van Groen & Gezond. Marian Kuijs (Zorggroep Almere) en Jan Klopstra en Wouter Baack (Gemeente Almere) gingen onder leiding van Remco Hafkamp met elkaar in gesprek. Veel groen in de stad betekent ook veel onderhoud en dat is kostbaar voor de gemeente. De gemeente ziet in dat groen belangrijk is voor de inwoners. Er moeten meer ‘scharrelkinderen’ komen, kinderen die lekker buitenspelen. Marjan Kuijs benadrukte dat binnen de gezondheidszorg de grens is bereikt van gezonder worden. Mensen worden wel ouder, maar hebben ook meer chronische ziekten. Transities en verbindingen tussen gemeente en gezondheidszorg kunnen leiden tot gezondere inwoners en misschien een stedelijk actieprogramma ‘groen en gezondheid’.

Dinand Ekkel, lector Groene en vitale stad aan de CAH Vilentum Almere, vindt de verbinding van inwoners met de natuur heel belangrijk. Almere scoort laag op het ervaren van gezondheid, de fitnorm wordt nauwelijks gehaald, terwijl Almere een van de groenste gemeentes van Nederland is. Onderzoek wijst uit dat groen stress vermindert en minder stress heeft een positief effect op de gezondheid. In Almere ligt de focus op gemotoriseerde mobiliteit. Er moet meer aandacht komen voor de wandel- en fietsmogelijkheden die de stad biedt.

Naamloos

De laatste spreker was Xander Beks van Tasty Green Lifestyle Experience. Zijn hoofdvraag was vooral: Hoe motiveer en inspireer je jongeren? Hij pleit voor een transitie in het onderwijs. Ga op zoek naar de intrinsieke motivatie van jongeren. Jongeren hebben vaak goede ideeën, maar het is lastig om een eerlijk antwoord te krijgen, omdat zij gefocust zijn op het behalen van een diploma. Toch heeft elke jongere een droom en is hij/zij gemotiveerd om iets te creëren.

Hierna konden de deelnemers een keuze maken uit twee sessies van vijf workshops waarin actiepunten werden geformuleerd voor de toekomst.

  1. De gezonde school- en sportkantine

In Almere hebben ruim 5.000 kinderen op basisscholen overgewicht. Dit komt door slechte eetgewoonten en te weinig beweging. Een gezonde kantine op school en bij de sportvereniging kan het verschil maken. Actiepunten: maak gezond aantrekkelijk. De angst voor gezonde kantines lijkt ongegrond. Laat leerlingen meedenken en leg dwarsverbanden tussen kennis en kunde. De ambitie voor 2016 is twee gezonde sportkantines in Almere.

  1. Distributie van lokaal geproduceerd voedsel

Hoe maken we lokaal geteeld voedsel meer bekend bij de Almeerse consument? Storytelling is de kracht van lokale producten. Er moet meer aandacht komen voor de distributiemethoden van lokale bedrijven.

  1. Kas en moestuin voor ouderen én voor de buurt

De kas bij zorgcentrum De Kiekendief en de vitale tuin bij zorgcentrum De Toonladder bieden een functie aan de bewoners, maar hebben ook een functie voor de buurt. Het gaat om eigenaarschap waarin ook het personeel een rol kan spelen. Werk als organisaties met elkaar samen en leer van elkaar. Betrek vrijwilligers.

  1. Transitie van de Buitenvaart

Rozenkwekers in de Buitenvaart zijn door de economische crisis gedwongen geworden om andere keuzes te maken. Twee kwekers vertelden hun persoonlijke situatie; de één is een moestuin in de kas begonnen, de ander een zorgkwekerij. Er vindt ‘sociale innovatie’ plaats in de Buitenvaart en dit zou in de Growing Green Cities aandacht verdienen. De Buitenvaart kan een ontmoetingsplek worden voor mensen met en zonder beperking. Het hele gebied meer betrekken bij de stad en aansluiting zoeken bij de Floriade 2022.

  1. Lekker buiten bewegen

Hoe ontsluiten we het stadsgroen om bewoners meer buiten te laten bewegen en daar plezier in te hebben (door te fietsen, te wandelen en te skeeleren). Diverse groepen kunnen een rol op zich nemen om jongeren te stimuleren meer te gaan bewegen (atletiekvereniging, scholen, naschoolse opvang etc.). De informatie die al beschikbaar is (over wandel- en fietsroutes, en ook over materiaal van sportbuurtcoaches) beter ontsluiten en beschikbaar stellen.

  1. Schooltuinen

In Amere zijn inmiddels 22 schoontuin-initiatieven maar er is onvoldoende samenhang (onderling en met de lespakketten) en de continuïteit is afhankelijk van vrijwilligers. Bovendien schiet het beheer vaak ernstig tekort en zijn er problemen met vandalisme en hondenpoep. Besproken oplossingsrichtingen zijn: het verankeren bij de drie Almeerse scholenkoepels, intensief kennis delen en het realiseren van enkele grootschalige schooltuincomplexen per stadsdeel.

  1. IkplantmijnboomgaardinAlmere.nl

Er zijn verbindingen gelegd tussen KNHM Flevoland en Park Uithof in Haven. Een rozenkweker biedt ruimte aan om een boomgaard aan te leggen. Er komt een informatieblad met tips en trucs over het beheer van Almeerse boomgaarden dat op de website van Buitenstad beschikbaar komt.

  1. Biowalking

Biowalking is een initiatief in samenwerking met het IVN om mensen met diabetes onder begeleiding in de natuur te laten bewegen. Dit verbetert het mentale en fysieke welbevinden en ‘ontzorgt’ de professionals. Tijdens de workshop werden verbindingen gelegd met nieuwe partijen zoals sportclubs.

  1. Meer gezondheid in het groenonderwijs

Het Groenhorst College is een VMBO-school met focus op groen. Het is een uitdaging om bij jongeren groen onder de aandacht te brengen. Leerlingen zouden zelf meer mee kunnen denken over het onderwijs en de inrichting van de schoolkantine. Initiatieven die in de stad plaatsvinden verbinden met het onderwijs. Meer activiteiten naar buiten verplaatsen.

  1. De gezonde wijkaanpak

Meer aandacht voor de sociale kaart van Almere. Richt een vraaggestuurde groen & gezond kennis- en projectenbank in en maak een overzicht van gezonde wijken in de stad.

Samengevat

Het motto van de dag werd ‘waarom binnen als het ook buiten kan?!”. Er moet meer aandacht voor komen om activiteiten naar buiten te verplaatsen. Tijdens het symposium zijn verbindingen gelegd tussen soms verrassende partners, visitekaartjes uitgewisseld en verdere stappen gezet. Vaak klonk de suggestie om studenten te betrekken bij initiatieven. Transitie betekent jezelf opnieuw uitvinden. Passie is belangrijk, maar een goede organisatie ook. Gebruik fondsen waar dat kan. En spoor elkaar aan om gewoon te beginnen.

Schermafbeelding 2015-11-29 om 22.44.23

Klik hier voor een filmverslag van het symposium

Klik hier voor een uitgebreid (studenten)verslag van alle workshops

logo Prins Bernard Cultuurfonds logo Vilentum Hogeschool Almere

Reacties zijn gesloten.